അക്കാദമിക കാര്യങ്ങള്‍

       
 2015-2016 അദ്ധ്യായന വര്‍ഷത്തിലേക്ക് ചുവട് വെക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ , പരാതികള്‍ക്കും വേദനകള്‍ക്കും പരിഹാരം കണ്ട് ശോഭനമായ പ്രവര്‍ത്തനം സ്വപ്നം കാണുന്നു. തുടര്‍ച്ചയായി 2 പ്രധാനാധ്യാപകരെ നഷ്ടമായ സ്ഥാപനം തേങ്ങലിലും പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമായി മുന്നോട്ട് പോവാനൊരുങ്ങുകയാണ്.

No comments:

Post a Comment